Kết Quả Guinness ICC 2019 - KQBD Quốc Tế mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 4 ngày 17-07-2019

08:00
Fiorentina
Chivas Guad.
2 - 1
1 1
-0.95 0.89
0 : 1/2 2 1/2
0.83 0.98

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 5 ngày 18-07-2019

10:05
Arsenal
Bayern Munich
2 - 1
0.88 0.83
1/4 : 0 3
-0.96 -0.93

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 7 ngày 20-07-2019

18:30
Man Utd
Inter Milan
1 - 0
0.82 0.86
0 : 1/2 2 1/2
-0.93 -0.99

KQBD Guinness ICC 2019 CN ngày 21-07-2019

03:00
Benfica
Chivas Guad.
3 - 0
1 0
0.97 -0.96
0 : 2 3 1/4
0.94 0.86
05:00
Arsenal
Fiorentina
3 - 0
1 0
0.83 -0.99
0 : 3/4 3
-0.92 0.89
07:00
Bayern Munich
Real Madrid
3 - 1
1 0
-0.94 0.99
0 : 0 3 1/4
0.82 0.88
18:30
Juventus
Tottenham
2 - 3
0 1
0.89 0.95
0 : 3/4 2 3/4
-0.97 0.95

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 4 ngày 24-07-2019

06:00
Real Madrid
Arsenal
2 - 2
0 2
-0.97 0.92
0 : 1/2 3 1/4
0.89 0.98
08:00
Chivas Guad.
Atletico Madrid
0 - 0
-0.98 0.97
1 3/4 : 0 3 1/4
0.86 0.90
08:00
Bayern Munich
AC Milan
1 - 0
1 0
0.84 0.96
0 : 1 1/4 3 1/4
-0.96 0.91
18:30
Juventus
Inter Milan
1 - 1
0 1
0.83 0.96
0 : 3/4 2 1/2
-0.94 0.92

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 5 ngày 25-07-2019

07:00
Fiorentina
Benfica
1 - 2
1 1
0.99 0.82
3/4 : 0 2 3/4
0.90 -0.93
18:30
Tottenham
Man Utd
1 - 2
0 1
0.81 0.99
1/4 : 0 2 3/4
-0.90 0.91

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 7 ngày 27-07-2019

07:05
Real Madrid
Atletico Madrid
3 - 7
0 5
0.87 0.95
0 : 1/4 2 3/4
-0.95 0.95

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 2 ngày 29-07-2019

03:05
AC Milan
Benfica
0 - 1
0.87 1.00
1/4 : 0 2 3/4
-0.98 0.88

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 7 ngày 03-08-2019

23:36
Man Utd
AC Milan
2 - 2
1 1
0.82 -0.94
0 : 1/2 2 3/4
-0.91 0.84

KQBD Guinness ICC 2019 CN ngày 04-08-2019

21:06
Tottenham
Inter Milan
1 - 1
1 1
0.93 0.94
0 : 3/4 2 3/4
0.96 0.94

KQBD Guinness ICC 2019 Thứ 7 ngày 10-08-2019

23:05
Atletico Madrid
Juventus
2 - 1
2 1
0.93 -0.95
0 : 0 2 1/2
0.99 0.85
back-to-top